De ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten als excursies, schoolkampen, feesten en culturele activiteiten. Ook wordt extra personeel bekostigd voor bijvoorbeeld kunstzinnige vorming (muziek, drama en beeldende vorming).

Door betaling van de ouderbijdrage hoeft voor afzonderlijke activiteiten geen bijdrage meer te worden gevraagd. Hoewel de toelating van een kind niet afhankelijk gesteld wordt van de bereidheid tot het betalen van een ouderbijdrage, hoopt en verwacht het bestuur dat ouders hiertegen geen bezwaar maken. Wij sluiten geen kinderen uit, van onder andere excursies, waarvan de ouders de ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen, dat mogen we niet en dat willen we ook niet.

De begroting wordt jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt een accountantscontrole uitgevoerd. Alle ouders ontvangen een regeling contributie en ouderbijdragen met een te ondertekenen overeenkomst, geldend voor één jaar met stilzwijgende verlenging voor telkens één jaar. Herroeping van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, moet schriftelijk vóór 1 mei bij het bestuur worden ingediend.

Nieuwe ouders krijgen deze regeling en de overeenkomst zodra hun kind naar school gaat.

Voor meer informatie kunt u vinden in de schoolgids.

Meer informatie over hoe de ouderbijdrage is besteed kunt u vinden in onderstaand document.