Missie en visie

Ons motto: Leer mij het zelf te doen!

Op grond van de visie van Maria Montessori vormt onze school een goede omgeving voor de ontwikkeling voor kinderen uit alle lagen van de samenleving. Hierbij streeft ons onderwijs drie doelen na:

  • de ontwikkeling van de persoonlijkheid (bewustzijn, zelfrespect en wil);
  • het verwerven van vaardigheden om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
  • het leren vervullen van een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in de samenleving.

Uitgangspunt is actief te zoeken naar de talenten van kinderen en maximale ontwikkeling hiervan te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elk kind zich op een bepaald moment bevindt.

In onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over onze visie en missie.

Montessori-onderwijs

Het Montessorionderwijs is gebaseerd op de ideeën van de Italiaanse onderwijshervormer Maria Montessori.

Haar visie op de ontwikkeling van kinderen vormt nog steeds de basis voor de wijze waarop het onderwijs is ingericht. Maria Montessori leefde van 1870 tot 1952. Zij werd geboren in de provincie Ancona in Italië. Na enkele jaren studie natuurkunde, wiskunde en biologie (1890) ging zij over op de studie medicijnen en promoveerde in 1896 tot doctor in de medicijnen. Daarmee was ze de eerste vrouwelijke arts in Italië. Na een hernieuwde studie filosofie en kinderpsychologie werd ze in 1904 buitengewoon hoogleraar antropologie. In 1907 werd ze gevraagd om de leiding op zich te nemen van een zogenaamd “Casa dei Bambini” (“huis der kinderen”) in een van de armste wijken van Rome.

De Methode

De resultaten van haar pedagogische “methode” waren zo indrukwekkend dat de “Casa dei Bambini” belangstelling trok van vele opvoeders uit tal van landen. Het was de combinatie van vrijheid, zelfdiscipline, werklust en prestaties van de kinderen die bewondering wekte en al gauw navolging vond in de oprichting van montessorischooltjes ook buiten Italië.

Maria Montessori was actief betrokken bij de montessorischolen; ze ontwierp materialen, werkte aan thema’s als opvoeding, vrede en kosmisch onderwijs en benadrukte steeds weer haar visie op het kind.

Maria Montessori

Wij geven les volgens de beginselen van Maria Montessori.

Maria Montessori werd op 31 augustus 1870 in Chiaravalle (Italië) geboren. Nadat Maria de lagere school had doorlopen, verhuisde het gezin naar Rome. Daar begon Maria op zestienjarige leeftijd, tegen de zin van haar vader, aan een studie medicijnen. Ze was de eerste vrouw in Italië die een artsenopleiding volgde!

Nadat ze in 1896 was afgestudeerd, specialiseerde Maria Montessori zich in de psychiatrie en werkte ze met geestelijk gehandicapte kinderen. Zij ontwierp allerlei zintuiglijk materiaal voor zwakzinnige kinderen en hielp zelf mee om dit materiaal te testen op die kinderen. De resultaten waren verbluffend, óók op het gebied van lezen en schrijven. Ze slaagde er in om haar ideeën onder de aandacht van een breed publiek te brengen en werd in de gelegenheid gesteld om haar theorie verder te ontwikkelen als hoofd van een speciaal daarvoor opgerichte instelling in Rome. Tevens werden daar onderwijzeressen opgeleid om het onderwijs in de praktijk te brengen.

Maria Montessori heeft dit werk slechts korte tijd gedaan. Al snel ging ze zich voorbereiden op de toepassing van haar werkwijze op het normaal begaafde kind.

Na een studie filosofie en kinderpsychologie werd ze buitengewoon hoogleraar antropologie. In deze tijd (1907) schreef ze haar eerste boek over opvoeding en onderwijs (“De Methode”) en kreeg ze de gelegenheid haar methode bij “gewone” kinderen in praktijk te brengen in een kindertehuis in een van de armste wijken van Rome. De resultaten waren zo indrukwekkend, dat dit de belangstelling trok van vele opvoeders tot ver buiten Italië.

In Barcelona werd met steun van de regering een instituut opgericht, waar de theorie verder werd uitgebouwd en uitgeprobeerd in de scholen. Van hieruit werd ook een begin gemaakt met het organiseren van een internationale Montessoribeweging.

De woelige tijden van de Spaanse Burgeroorlog verdreven Maria Montessori in 1934 uit Barcelona. Uiteindelijk vestigde zij zich in 1936 in Nederland, waar ze een eigen school in Laren leidde, die nog altijd bestaat. Montessori beschouwde haar taak nog niet als beëindigd en aanvaardde in 1939 (ze was toen reeds 69 jaar) een uitnodiging om in India de stichting van Montessorischolen aldaar te begeleiden.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog verbleef zij in India. In 1946 vestigde zij zich weer in Nederland. Ze bleef haar ideeën over opvoeding propageren; in 1949 verscheen het boek “Aan de basis van het leven” waarin ook de zuigelingenperiode is beschreven.

Na de dood van Maria Montessori in 1952 te Noordwijk gingen de scholen in Europa en India door met het toepassen van haar theorieën.

Zowel binnen als buiten Europa werden er nieuwe Montessorischolen opgericht; o.a. in Duitsland, Zwitserland, Japan, Australië en de Verenigde Staten.