Leerlingenraad

Een belangrijk aspect binnen het pedagogisch klimaat van onze school is de leerlingenbetrokkenheid. Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor.

Door middel van het instellen van een leerlingenraad willen we de kinderen meer betrekken bij en inbreng geven in een aantal dingen die op school spelen. Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het algemeen belang.

We willen:

Leerlingen informeren over de kwaliteit van het onderwijs en de effecten van verbeteractiviteiten.Leerlingen betrekken bij het vaststellen, beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van de school.

Investeren in actief burgerschap

Bij actief burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren, ofwel medeverantwoordelijkheid hiervoor te nemen.

De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.
De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. Dat houdt in dat er twee bronnen zijn voor agendapunten:

  • de leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz.
  • de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen.

De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:

  • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
  • een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, jaarfeest) mee organiseren
  • de sfeer op school bespreken en verbeteren
  • praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik
  • initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten.